Top 10 Greatest Freedom Leader of India1) Mahata Gandhi
   
2) Sardar Vallabhbhai Patel
   
3) Bhagat Singh
   
4) Rani Lakshmibai
   
5) Mangal Pandey
   
6) Dr. Babasaheb Ambedkar
   
7) Shubash Chandra Bose
   
8) Sarojini Naidu
   
9) Annie Besant
   
(10) Bahadur Shah Zafur